Popis paliva

TYPY PALIVA EKOVER

A.) Materiálne zloženie

Palivo Ekover je tvorené  so 100 %  rastlinnými pletivami.

a) Ekover
Rastlinné materiály su tvorené prevážne odpadom z  čistenia semien poľnohospodárských rastlín. Obsahujú hlavne: zlomky semien, povrchové vrstvy semien, neštandardné semena, plevy, otruby, osiny, kúsky ostatných částí rastlín, semená burín a nekulturných rastlín, biologický odrol.  Tento odpad je podľa Zákona č. 185/2001 Sb., ve znení Vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb. zaradený pod katalogovým číslom 02 01 03 ako Odpad rastlinných pletiv. Ako doplnkovú surovinu možno použiť aj otruby, sladové plevy, sladový prach, múky nevhodné k potravinárskym alebo krmným účelom, semená rastlín nevhodné k potravinárskym alebo krmným účelom.

b) Ekover S
Rastlinné materiály su tvorené prevažne senom, slamou obilnín a slamou olejnín.
Ako dopĺnkovu surovinu možno použíť aj otruby, sladové plevy, sladový prach, múky nevhodné k potravinárskym alebo krmným účelom, semena rastlín nevhodné k potravinárským alebo krmným účelom.

c) Ekover T
Rastlinné materiály su tvorené celými nadzemnými časťami raže (Triticale, kríženec raže a pšenice) slamou a  klasmi vrátane zrna.

d) Ekover O
Rastlinné materiály su tvorené celými nadzemnými časťami obilnín a olejnín pestovaných pre nepotravinárske využitie, slamou a klasmi vrátane zrna či semenom.

B.) Štruktúra paliva

Palivo je zlisované:
a) v tvare peliet, granulí prevážne o veľkosti priemeru peliet 8 až 12 mm, s určitým podielom prachových častíc.
b) v tvaru brikiet

C.) Fyzikálne vlastnosti paliva

Priemerná vlhkosť:    8 až 15% vody
Piemerná výhrevnosť:    14 až 17 MJ/kg
Priemerná merná hmotnosť:    550 až 650 kg/m3
Priemerný obsah síry:    0,1 až 0,13 %
Priemerný obsah popola:    5 až 7 %

D.) Postavenie paliva podľa vzťahu k uvolňovaniu CO2 do atmosféry

Oxid uhličitý, ktorý vzniká pri spaľovaní paliva EKOVER  sa vzhľadom k rastlinnému pôvodu paliva nezapočítáva do  limitov jednotlivých producentov CO2. Rastlina behom svojho rastu odčerpáva oxid uhličitý z atmosféry, jeho uvoľňovaním pri spaľování nedochádza teda k navýšovániu  obsahu oxidu uhličitého v atmosfére.